Regulamin sprzedaży sklepu internetowego https://domkisauny.pl wraz z użyciem kanałów porozumiewania się na odległość i świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin zawiera ogólne zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym i udostępnianym publicznie przez Sprzedającego w domenie internetowej https://domkisauny.pl.

Sprzedającym jest podmiot “A&M” RZEPA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, NIP: 5492440516, REGON: 360835409, KRS: 0000544909, siedziba: ul. Szkolna 98, 32-641 Przeciszów.

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – dotyczy niniejszego dokumentu traktującego o zakresie usług świadczonych za pośrednictwem drogi elektronicznej, oraz o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – to osoba fizyczna (zwana też Kupującym), która ma ukończone co najmniej 13 lat z zastrzeżeniem, że od osoby posiadającej mniej niż 18 lat, wymaga się udzielenia zgody przez jej ustawowego przedstawiciela (opiekuna prawnego). Klientem może też być osoba prawna lub jednostka organizacyjna bez ogólnego statusu osoby prawnej (ale pod warunkiem, że przepisy szczególne przyznają jej osobowość prawną), która dokonuje lub podejmuje jednoznaczne działania wskazujące na dokonanie Zamówienia lub korzysta z innych usług świadczonych przez Sklep Internetowy (dotyczy również Konsumenta).
 3. Przedmiot transakcji – to wszystkie towary i usługi wymienione i opisane w ramach strony internetowej Sklepu Internetowego. Z kolei Sprzedający dokłada wszelkich starań oraz dba o to, aby wyświetlana na stronach internetowych oferta była na bieżąco aktualizowana i zgodna ze stanem faktycznym. W razie, gdy wybrane produkty lub usługi nie byłyby dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego udzielenia informacji Kupującemu o takiej sytuacji drogą telefoniczną bądź elektroniczną.
 4. Towar – oznacza każdą rzecz ruchomą, która jest przedmiotem zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Usługa dodatkowa – to taki typ usługi, który jest świadczony przez Usługodawcę na rzecz Klienta z wyłączeniem Sklepu Internetowego, ale związany z charakterem oferowanych i sprzedawanych produktów.
 6. Produkt – oznacza wszystkie Towary i Usługi dodatkowe przeznaczone do sprzedaży/świadczenia oraz wyświetlane na stronach internetowych Sklepu Internetowego.
 7. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży Produktów zgodną z rozumieniem występującym w ustawie Kodeks cywilny ( U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.), którą zawiera się pomiędzy Usługodawcą a Klientem przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, włączając w to kontakt telefoniczny.
 8. Sklep Internetowy https://domkisauny.pl (zwany też jako Sklep, Sklep Internetowy) – oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem https://domkisauny.pl, który umożliwia Klientowi nabycie oferowanych Produktów.
 9. Usługodawca– oznacza spółkę “A&M” RZEPA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w 32-641 Przeciszów, u Szkolna 98, NIP: 5492440516, REGON: 360835409, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000544909, e-mail: biuro@domkisauny.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego https://domkisauny.pl.
 10. Strona – oznacza zarówno Usługodawcę, jak i Klienta.
 11. Strona sklepu – oznacza każdą stronę internetową www (bądź podstronę) wyświetlaną pod adresem (domeną) https://domkisauny.pl.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Aby Kupujący mógł skutecznie złożyć Zamówienie w niniejszym Sklepie Internetowym, niezbędne jest łączne dokonanie takich czynności jak zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja zawartych w Regulaminie postanowień i zapisów podczas składania Zamówienia.
 2. Sklep internetowy https://domkisauny.pl zajmuje się sprzedażą detaliczną z wykorzystaniem i za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Każdy Produkt dostępny w ofercie Sklepu Internetowego https://domkisauny.pl jest fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany, wolny od wad fizycznych i prawnych, a także został wprowadzony na polski rynek w sposób legalny z poszanowaniem przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Złożenie zamówienia przez Klienta jest możliwe za pośrednictwem dedykowanego, interaktywnego formularza, który jest dostępny na przystosowanej do tego celu stronie/podstronie Sklepu Internetowego. Zamówienie do wskazanej przez Klienta lokalizacji określa i informuje Klienta m.in. o takich parametrach jak: rodzaj Towaru, cena czy ilość (liczba sztuk).
 2. Prawidłowe złożenie Zamówienie przez Klienta powoduje, że Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym Zamówieniu. Co ważne, informacja ta nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty Klienta. To wyłącznie informacja na temat tego, że Sprzedawca otrzymał Zamówienie.
 3. Następnym krokiem jest procedura przeprowadzenia weryfikacji, czy złożone Zamówienie może zostać przyjęte do realizacji. Jeśli Sprzedawca stwierdzi brak możliwości zrealizowania złożonego Zamówienia, dokonuje niezwłocznej wysyłki na adres e-mail Klienta informacji w sprawie odmowy przyjęcia do realizacji złożonego Zamówienia.
 4. W przypadku, gdy Sprzedawca przyjmuje Zamówienie od Klienta, niezwłocznie wysyła drogą elektroniczną wiadomość z informacją o zatwierdzeniu zamówienia i rozpoczęciu procesu jego realizacji. W momencie otrzymania przez Klienta tego typu oświadczenia (zatwierdzenia i rozpoczęcia realizacji), zostaje zawarta umowa sprzedaży na odległość pomiędzy Stronami, tj. Kupującym a Usługodawcą.
 5. Jeśli wystąpi sytuacja, kiedy Klient jest Konsumentem, Sprzedawca ma obowiązek najpóźniej do czasu dostawy Towaru do Konsumenta potwierdzić fakt zawarcia Umowy sprzedaży na odległość wraz z ustalonymi warunkami, wyłącznie na trwałym nośniku.
 6. Zamówienia w Sklepie Internetowym https://domkisauny.pl można składać w sposób dowolnie wybrany przez Klienta spośród poniższych:
  1. przez system informatyczny przy użyciu stron internetowych Sklepu Internetowego https://domkisauny.pl oraz poczty e-mail;
  2. przez kontakt telefoniczny pod numerem wskazanym do składania Zamówień (lub ogólnym) widocznym na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

Bez względu na sposób złożenia Zamówienia, każde Zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie Internetowym musi zawierać następujące dane umożliwiające prawidłowe zawarcie Umowy sprzedaży, realizacji Zamówienia oraz ewentualnej wysyłki (dostawy):

 • imię i nazwisko Zamawiającego;
 • adres pocztowy Zamawiającego;
 • adres e-mail Zamawiającego;
 • numer NIP (dotyczy wyłącznie podmiotów gospodarczych nabywających Towar i jest niezbędne do wystawienia prawidłowej faktury VAT);
 • adres dostawy;
 • numer telefonu;
 • nazwę, ilość i cenę zamówionego Towaru lub Towarów.
 1. Sprzedawca dokonuje potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji (lub informuje o odmowie jego realizacji) maksymalnie w ciągu 24 godzin roboczych (jako godziny robocze uznaje się 8.00-17.00 od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu złożenia Zamówienia przez Kupującego.
 2. Zamówienia mogą składać zarówno użytkownicy zalogowani (posiadający zarejestrowane Konto Klienta), jak i Goście (użytkownicy nieposiadający bez zarejestrowanego Konta Klienta).

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Sklep Internetowy dokonuje wysyłki zamówionego Towaru pod adres podany w formularzu Zamówienia lub podany podczas kontaktu telefonicznego, lub za pomocą wiadomości e-mail. Sklep Internetowy niezwłocznie poinformuje Klienta, jeśli ten dokonał nieprawidłowego wypełnienia formularza Zamówienia, co może skutkować niemożnością lub opóźnieniem nadania wysyłki.
 2. Wysyłka Towaru jest możliwa na trzy sposoby:
  1. odbiór osobisty przez Kupującego w siedzibie Sklepu Internetowego lub w innym dogodnym miejscu obopólnie ustalonym przez Sklep Internetowy i Kupującego;
  2. za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy kurierskiej – dotyczy to przede wszystkim Towarów o standardowych gabarytach, natomiast wysyłka Towarów o niestandardowych gabarytach jest ustalana indywidualnie po złożeniu Zamówienia i po akceptacji Klienta;
  3. przy użyciu transportu własnego, którym dysponuje Sklep Internetowy – dotyczy przede wszystkim Towarów o niestandardowych gabarytach; w takich przypadkach termin dostawy oraz jej koszty są ustalane indywidualnie po złożeniu Zamówienia i po akceptacji Klienta.
 3. Termin dostarczenia przesyłek o standardowych gabarytach podany przy produkcie wyświetlanym na stronie internetowej Sklepu jest orientacyjnym czasem dostawy i dotyczy wysyłki po przedpłacie (tzw. „za pobraniem”). Jeśli Klient podczas składania Zamówienia wybrał inną opcję płatności, wtedy należy doliczyć czas niezbędny do zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu Internetowego.
 4. Koszty wysyłki (dostawy) pokrywa Kupujący zgodnie z obowiązującym cennikiem lub ceną ustaloną indywidualnie, wynikającą z dostawy Towaru o niestandardowych gabarytach. Wysokość opłaty za wysyłkę (dostawę) zależy od gabarytów zakupionego Towaru, wyboru metody płatności oraz sposobu dostawy lub indywidualnych ustaleń między Sklepem Internetowym a Kupującym. Cennik kosztów wysyłki dla Towarów o standardowych gabarytach jest ogólnie dostępny na stronie internetowej Sklepu https://domkisauny.pl.

§ 5 Płatności

 1. Za każdy sprzedany Towar wystawiany jest dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub imiennej faktury sprzedaży.
 2. Metody płatności dostępne dla Klientów Sklepu Internetowego to:
  1. płatność przy odbiorze,
  2. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sklepu dostępny na stronie internetowej Sklepu oraz w wysyłanej do Kupującego wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji;
  3. płatność elektroniczna Tpay (Krajowy Integrator Płatności S.A.).
 3. Usługodawca może poprzez wyłączenie ograniczyć dostępność niektórych metod płatności dla wybranych Towarów.

§ 6 Odbiór towaru

 1. Dostawy Towaru zakupionego w Sklepie Internetowym są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Klient powinien sprawdzić przesyłkę przed potwierdzeniem jej odebrania od dostawcy pod kątem uszkodzeń opakowania powstałych podczas transportu. Kupujący powinien zwrócić szczególną uwagę na stan taśm zabezpieczających i plomb znajdujących się na przesyłce. Jeśli zdarzy się, że opakowanie przesyłki uległo uszkodzeniu i/lub taśmy i plomby zabezpieczające zawartość również wykazują ślady zerwania lub innych uszkodzeń, Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki, a następnie w obecności kuriera (dostawcy) żądać sporządzenia protokołu szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem Internetowym celem zgłoszenia tego faktu Sprzedawcy i wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Jeśli zaś Klient zaniedba sprawdzenie otrzymanej przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń opakowania oraz zawartości zgodnej z Zamówieniem, powinien liczyć się z utrudnieniami lub brakiem możliwości rozpatrzenia reklamacji przez dostawcę, tj. firmę kurierską lub przewoźnika.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, zawierając Umowę na odległość, posiada prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając przy tym niezbędne oświadczenie w formie pisemnej. Prawo to jest ograniczone w czasie i trwa 14 dni zgodnie z zapisami art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( U. 2014, poz. 827 ze zm.). Termin liczony jest od dnia wydania Towaru, a jeśli Umowa dotyczy świadczenia usługi, termin liczy się od dnia zawarcia Umowy. Co więcej, termin 14 dni jest nieprzekraczalny, a do jego zachowania wystarczy wysłanie wspomnianego oświadczenia przed upływem tego terminu.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, czyli mogą z niego skorzystać tylko osoby fizyczne, które dokonują zakupu Towaru wyłącznie na własny użytek z wyłączeniem działalności zawodowej i/lub gospodarczej.
 3. Towar zwracany w trybie odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zostanie przyjęty przez Sprzedającego tylko wtedy, gdy zostanie odesłany w pełni kompletny, bez uszkodzeń oraz jakichkolwiek śladów użytkowania, z wyjątkiem tych, które wskazują na kontrolne sprawdzenie stanu i sprawności Towaru.
 4. Zapisy wspomnianej Ustawy określają, że zwrot nie jest możliwy w przypadkach, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta ( U. 2014, poz. 827 ze zm.).
 5. Jeśli Konsument zdecyduje się na skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zwracany Towar powinien zostać odesłany na koszt Konsumenta na adres siedziby Usługodawcy.
 6. Wysyłając Towar w przesyłce zwrotnej, Konsument powinien dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość oraz numer rachunku bankowego, by Sklep Internetowy mógł zwrócić na niego zapłatę.
 7. Sklep Internetowy dokona w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zwróconego Towaru (wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość) jego sprawdzenia. Jeśli Sprzedający uzna, że zwrócony Towar jest w pełni kompletny, bez uszkodzeń oraz jakichkolwiek śladów użytkowania, z wyjątkiem tych, które wskazują na kontrolne sprawdzenie stanu i sprawności Towaru, wystawi fakturę korygującą. Następnie oryginał i kopia faktury korygującej zostaną wysłane do Konsumenta listem; Konsument, po jego otrzymaniu powinien odesłać podpisaną kopię faktury do Sprzedającego. Po otrzymaniu podpisanej kopii, Sprzedający w ciągu 14 dni roboczych dokona zwrotu zapłaty na podany wcześniej rachunek bankowy Konsumenta.

§ 8 Procedura reklamacji

 1. Produkty dostępne w Sklepie Internetowym https://domkisauny.plposiadają gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy, która obowiązuje na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres gwarancji każdego oferowanego przez Sklep Produktu jest wyświetlany w jego opisie na stronie lub podstronie internetowej Sklepu Internetowego. Pełne warunki gwarancji są zapisane na przeznaczonym do tego druku gwarancji, który wystawia gwarant. Produkty dostępne w Sklepie Internetowym posiadają gwarancję, która zwyczajowo jest realizowana przez serwis producenta. Adresy serwisów znajdują się na drukowanej karcie gwarancyjnej, która jest dołączana do każdego oferowanego Produktu oraz na stronach internetowych producentów. Kupujący ma możliwość wszczęcia procedury reklamacyjnej z tytułu Gwarancji za pośrednictwem i przy pomocy Sprzedającego.
 2. Usługodawca jest zobowiązany, aby w ciągu 14 dni od momentu odbioru Produktu przysłanego przez Kupującego, rozpatrzyć reklamację i stwierdzić jej zasadność oraz powiadomić o tym fakcie kupującego telefonicznie, drogą komunikacji elektronicznej lub listownie.
 3. Jeśli gwarancja została udzielona przez Usługodawcę, Produkt powinien zostać odesłany na koszt Usługodawcy oraz na jego adres.
 4. Produkt, który został naprawiony w ramach Gwarancji, wysyła się na koszt Usługodawcy.
 5. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, to Towar reklamowany Kupujący powinien odesłać na koszt Usługodawcy, dołączając do niego pismo wskazujące i określające zakres i typ niezgodności, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( U. 2014, poz. 827 ze zm.).
 6. Klient może stracić przysługujące mu prawa określone w powyższej Ustawie, jeśli przed upływem 2 miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową sprzedaży nie powiadomi o tym fakcie Sklepu Internetowego.
 7. Aby zachować termin 2 miesięcy, należy wysłać pisemne zawiadomienie do Usługodawcy przed upływem tego terminu. Jeżeli sprzedaż nie dotyczyła Konsumenta, a podmiotu gospodarczego, wyłączeniu ulegają zapisy zawarte w art. 556-576 Kodeksu cywilnego  ( U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.).

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca jest administratorem baz danych osobowych, które w ramach procesu zakupowego są przekazywane przez Klientów do Sklepu Internetowego.
 2. Dane osobowe pozyskane przez Sklep, są wykorzystywane wyłącznie do prawidłowej realizacji Umów sprzedaży. W związku z tym, mogą być przekazywane do podmiotów odpowiedzialnych za realizację dostawy i transportu Towarów, które zakupił Klient, a w przypadku zakupu w formie ratalnej, dane osobowe Klientów mogą być przekazane instytucjom kredytującym zakup. Każdy Klient posiada prawo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także do ich poprawiania zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) U. 2019, poz. 730. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sklepowi w sposób świadomy i dobrowolny.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku spraw, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie, należy odnieść się do prawa określonego w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie praw konsumenta ( U. 2014, poz. 827 ze zm.) oraz Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. Wszelkie spory wynikłe w stosowaniu niniejszego Regulaminu oraz w odniesieniu do realizacji Umów zawartych pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientami, zostaną rozpatrzone przez Sąd właściwy wg przepisów dotyczących właściwości rzeczowej i miejscowej na podstawie zapisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego ( U. 1964, nr 43 poz 296 ze zm.).
 3. Usługodawcy przysługuje prawo do wprowadzania uzasadnionych zmian do niniejszego Regulaminu, zaś w przypadku Umów zawartych między Stronami przed dokonaniem zmiany Regulaminu, zastosowanie mają zapisy wersji Regulaminu obowiązującej w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym.
 4. Data opublikowania niniejszego regulaminu – 05 październik 2022 r.